هژیر راه - hazhir rah

HAZHIR RAH CO. LTD (INT’L FREIGHT FORWARDER)

شرکت حمل ونقل بین المللی هژیر راه 

Reg No . 113860

E-MAIL: INFO@HAZHIRRAH.COM

بزودی در خدمت شما خواهیم بود

Contact Info :
Tehran's Office : +982122123930 ~ 31
Bandar Abbas's Office: +987633444201 ~ 209   ( EXT 271)
MOB: +989171617828
MOB : +989123877269
facebook icon linkedin icon instagram icon